دفتر مشاوره و پژوهش BCR

دفتر مشاوره و پژوهش بصیر BCR بعد از ۸ سال تجربه در زمینه مشاوره و مدیریت اجرایی در زمینه های مختلف از سال۱۳۹۴ فعالیت خویش را به صورت مستقل در تهران و قم آغاز نموده است.