جشنوارۀ نوبت صلح و سلام

جشنواره نوبت صلح و سلام، توسط دانشگاه آزاد واحد غرب راه اندازی شد.