انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و ساختارهای علمی موجود درصدد است تا زمینه های لازم برای گسترش دانش های مربوط به حوزه فرهنگ و ارتباطات را در جامعه ایران فراهم سازد. این وب سایت در گاه ارتباطی انجمن با اعضاء و وخاطبان خود است.